.MULLEKLUBBEN\ ©™® /SWEDEN. MULLEKLUBBEN.SE MULLE.RU MULLE.US <<<*RADIO*LISTEN*NOW*>>> <<<*DJ*>>> <<<*SHUFFLE*ON/OFF*>>> <<<*BLOG*>>>

:::======= ::: === ::: ::: :::===== :::==== ::: === ::: === === ::: === ::: ::: ::: ::: === ::: === === === === === === === === ====== ======= === === === === === === === === === === === === === === === ====== ======== ======== ======== === === ====== ======== MULLE.RU fattar du?

Desktop Version; Disclaimer: MULLEKLUBBEN SWEDEN + ENTER

XMobile Version; Disclaimer: MULLEKLUBBEN SWEDEN + ENTER
.MULLEKLUBBEN\ ©™® /SWEDEN.

admin@mulleklubben.se


Kolosserbrevet, Paulus brev. Hälsning 1 1Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, 2och från vår broder Timotheos till de heliga i Kolossai, våra bröder som lever i tron på Kristus. Nåd och frid från Gud, vår fader. Tack till Gud för församlingens tro 3Vi tackar alltid Gud, vår herre Jesu Kristi fader, var gång vi ber för er, 4ty vi har hört berättas om er tro på Kristus Jesus och om den kärlek ni hyser till alla de heliga, 5i hoppet om det som väntar er i himlen. Om detta hopp har ni tidigare hört genom sanningens ord, evangeliet, 6som har nått fram till er liksom det bär frukt och växer till i hela världen; så har det gjort hos er också ända sedan den dag då ni först hörde det och fick kunskap om Guds nåd sådan den verkligen är. 7Det fick ni lära er av Epafras, vår käre medarbetare, som till ert bästa är en trogen tjänare åt Kristus. 8Han har talat om för oss vilken kärlek som fyller er ande. Förbön för församlingen. Försoning genom Kristus 9Från den dag då vi fick höra detta har vi därför ständigt bett för er. Vår bön är att ni skall fyllas av kunskap om Guds vilja, med all andlig vishet och insikt, 10så att ni kan leva värdigt Herren och på allt sätt behaga honom med alla slags goda gärningar när ni bär frukt och växer till i kunskapen om Gud. 11Hans härlighets kraft skall på allt sätt ge er styrka att alltid och med glädje vara uthålliga och tålmodiga, 12och ni skall tacka Fadern, som har gjort er värdiga att få del i det arv som väntar de heliga i ljuset. 13Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike, 14och genom Sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. 15Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen, 16ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter; allt är skapat genom honom och till honom. 17Han finns före allting, och allting hålls samman i honom. 18Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan, han som är begynnelsen, förstfödd från de döda till att överallt vara den främste, 19ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom 20och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen. 21Och ni, som förut stod utanför och visade ert fientliga sinnelag i era onda gärningar, 22också er har han nu försonat med sig genom att Kristus led döden med sin jordiska kropp. Han skall låta er träda fram inför sig, heliga och fläckfria och oförvitliga, 23om ni håller fast vid er tro, har en stadig grund och inte viker från det hopp ni har fått höra om i evangeliet, som har förkunnats för allt skapat under himlen och vars tjänare jag, Paulus, har blivit. Paulus lider för kyrkan när han fullgör sitt uppdrag 24Nu gläder jag mig över att få lida för er. Vad som ännu fattas i Kristi lidanden, det lider jag i mitt eget kött, för hans kropp, som är kyrkan. 25Dess tjänare har jag blivit, enligt det uppdrag som Gud har gett mig för er skull: att låta Guds ord nå sin fullbordan. 26Detta är den hemlighet som har varit fördold i alla tider och släktled men nu har uppenbarats för hans heliga. 27Gud ville låta dem veta vilken härlig skatt hedningarna har i denna hemlighet: Kristus finns hos er, hoppet om härligheten. 28Honom förkunnar vi genom att vägleda alla människor och undervisa dem alla med all vishet för att kunna föra fram alla som fullvuxna i Kristus. 29Det är för detta jag strävar och kämpar med den kraft som han så mäktigt låter verka i mig. Kunskapen om Guds hemlighet, Kristus 2 1Jag vill att ni skall veta hur jag kämpar för er och för dem i Laodikeia och för alla som inte har träffat mig personligen, 2för att de skall styrkas i sina hjärtan, förenas i kärlek och nå fram till hela den djupa och rika insikt som är kunskapen om Guds hemlighet, Kristus; 3i honom finns vishetens och kunskapens alla skatter gömda. 4Detta säger jag för att ingen skall kunna övertala er under falska förespeglingar. 5Ty även om jag är kroppsligen frånvarande, så är jag hos er i anden och gläder mig när jag ser er goda ordning och fastheten i er tro på Kristus. Levandegjorda tillsammans med Kristus 6Ni har lärt känna herren Kristus Jesus, lev då i honom, 7med rot och grund i honom, allt fastare i den tro som ni har undervisats i, och låt er tacksamhet överflöda. 8Låt ingen göra er till fångar i de tomma och bedrägliga vishetsläror som bygger på mänskliga traditioner och kosmiska makter och inte på Kristus. 9Ty i honom har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning. 10Och i honom, som är huvudet för alla härskare och makter, har ni nått er fullhet. 11I honom har ni också blivit omskurna, men inte som människor gör det, utan genom att bli av med den syndiga kroppen – det är omskärelsen genom Kristus – 12när ni begravdes med honom i dopet. I dopet har ni också uppstått med honom genom tron på kraften hos Gud som uppväckte honom från de döda. 13Och ni, som var döda genom era överträdelser och ert oomskurna tillstånd, er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus, i och med att han förlät oss alla våra överträdelser 14och drog ett streck över det skuldebrev som belastade oss med lagens krav. Han har utplånat det genom att spika det på korset. 15Han avväpnade härskarna och makterna och utsatte dem för allas förakt, när han triumferade över dem genom Kristus. Kroppen och dess skugga 16Låt därför ingen döma er för vad ni äter eller dricker eller hur ni iakttar högtider eller nymånar eller sabbater. 17Sådant är skuggan av det som skulle komma; själva kroppen är Kristus. 18Låt er inte berövas segern av dem som hänger sig åt självförnekelse och ängladyrkan och som fördjupar sig i sina syner. De blåser upp sig med sina fåfänga människotankar 19och håller sig inte till honom som är huvudet och som försörjer hela kroppen och binder ihop den med leder och senor, så att den växer som Gud vill. 20Om ni med Kristus har dött bort från de kosmiska makterna, varför beter ni er då som om ni levde i världen och underkastar er påbud som: 21Låt bli! Smaka inte! Rör inte! 22Det gäller ju saker som skall förbrukas och upplösas och är bara människors bud och läror, 23låt vara att det kallas vishet eftersom det ser ut som fromhetsövningar, självförnekelse och späkningar, förakt för kroppens behov. Den gamla och den nya människan 3 1Om ni alltså har uppstått med Kristus, sträva då efter det som finns där uppe där Kristus sitter på Guds högra sida. 2Tänk på det som finns där uppe, inte på det som finns på jorden. 3Ni har ju dött, och ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. 4Men när Kristus träder fram, han som är ert liv, då skall också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. 5Döda därför det jordiska hos er: otukt, orenhet, lidelser och onda lustar och själviskheten, detta avguderi. 6Sådant framkallar Guds vrede, 7och det fyllde även er tillvaro när ni levde mitt uppe i det. 8Men nu måste också ni lägga bort allt detta: vrede, häftighet, ondska, oförskämdhet och alla skändligheter som kommer ur er mun. 9Ljug inte för varandra, ni har ju klätt av er den gamla människan och hennes vanor 10och klätt er i den nya, som förnyas till verklig kunskap och blir en bild av sin skapare. 11Då är ingen grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar, skyt, slav eller fri. Nej, Kristus blir allt och i alla. 12Som Guds utvalda, heliga och älskade skall ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. 13Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er skall också ni förlåta. 14Men över allt detta skall ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet. 15Låt Kristi frid råda i era hjärtan, den som ni kallades till som lemmar i en och samma kropp. Visa er tacksamhet. 16Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra, med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan. 17Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i herren Jesu namn och tacka Gud fadern genom honom. Den kristna familjen 18Ni kvinnor, underordna er era män, som det anstår kristna. 19Ni män, älska era hustrur och var inte elaka mot dem. 20Ni barn, lyd era föräldrar i allt, ty så bör det vara bland kristna. 21Ni fäder, reta inte upp era barn, då tappar de modet. 22Ni slavar, lyd i allt era jordiska herrar, inte som inställsamma ögontjänare, utan ärligt och uppriktigt, i fruktan för Herren. 23Vad ni gör skall ni göra helhjärtat, det gäller ju Herren och inte människor: 24tänk på att det är Herren som skall ge er belöningen, er del av arvet. Kristus är er herre, och ni skall tjäna honom. 25Ty den som gör orätt skall få sitt straff för vad han har gjort, och då tas ingen hänsyn till person. 4 1Ni som är herrar och har slavar, låt dem få vad som är rätt och skäligt. Tänk på att ni också har en herre – i himlen. Förmaningar 2Var uthålliga i bönen, vaka och be under tacksägelse. 3Be då också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet, så att jag kan predika hemligheten med Kristus – det är för den jag är fängslad – 4och göra den känd och tala som jag bör. 5Visa klokhet i umgänget med de utomstående och ta väl vara på tiden. 6Lägg alltid era ord väl och ge dem sälta; ni måste veta hur ni skall svara var och en. Personliga hälsningar 7Tychikos, en kär broder och trogen medarbetare i Herrens tjänst, skall berätta allt om hur jag har det. 8Jag sänder honom till er just för att ni skall få veta hur det är med oss och få uppmuntran av honom. 9Han har sällskap med vår trogne och käre broder Onesimos, som ju är en av er, och de kommer att berätta om allting här. 10Min medfånge Aristarchos hälsar er, och likaså Markus, Barnabas kusin. För hans del har ni redan fått anvisningar: ta väl emot honom om han kommer. 11Jesus, han som kallas Justus, hälsar också. Av de omskurna är dessa de enda som arbetar tillsammans med mig för Guds rike, och de har gett mig stöd och uppmuntran. 12Hälsningar från Epafras, som ju är en av er. Han tjänar Kristus Jesus och kämpar alltid för er i sina böner för att ni skall stå fasta och vara fullkomliga och helt uppfyllda av Guds vilja. 13Jag kan vittna om hur han arbetar för er och för dem i Laodikeia och Hierapolis. 14Vår käre Lukas, läkaren, hälsar liksom Demas. 15Hälsa till bröderna i Laodikeia och till Nymfas och församlingen som möts i hans hus. 16När mitt brev har blivit uppläst hos er, ordna då så att det blir uppläst också i församlingen i Laodikeia och att ni får läsa det brev som de har fått. 17Och säg åt Archippos: ”Se till att du fullgör den tjänst som Herren har gett dig.” 18Här skriver jag, Paulus, min hälsning med egen hand. Glöm inte mina bojor. Nåd åt er alla.

MULLEKLUBBEN.SE; MULLEKLUBBEN_SWEDEN
MULLESTREAM.SE; MULLESTREAM.SE
MULLERADIO.SE; MULLERADIO.SE
EDDIES.NU; EDDIES.NU DOWNLOADS; LITE LÄNKAR; hm. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.